Jag föreläser, skriver, agerar som bollplank, gör webbutbildningar, leder workshops och större utbildningssatsningar. Tillsammans med Gothia Kompetens har jag och Anna Karlefjärd tagit fram en webbutbildning om de reviderade kursplanerna i grundskolan.

Exempel på föreläsningar

  • Reviderade kursplaner – vad är ändrat och varför och hur kan det påverka undervisning, bedömning, betyg och dokumentation?
  • Betyg och betygssättning – styrdokument, forskning och det professionella friutrymmet
  • Sammantagen bedömning
  • Allmänna råd om betyg och betygssättning – en sammanfattning
  • Från bedömning till betyg
  • Formativ bedömning – vad är det och vad är det inte?
  • Lärares dokumentation – skillnaden på vad man måste och kan dokumentera
  • Kollegialt lärande – att lära tillsammans